Privacystatement

Stichting NL-Nosework

Privacystatement
Versie: 001-2019

Contactgegevens
Stichting NL-Nosework, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting NL-NOSEWORK (handelsnaam NL-Nosework) is op 5 september 2018 opgericht, onder Kamer van Koophandel nummer: 72511524
https://nl-nosework.nl 

Ben Denekamp is de secretaris en functionaris gegevensbescherming van de Stichting NL-Nosework en te bereiken via info@nl-nosework.nl

Persoonsgegevens die de Stichting NL-Nosework verwerkt
NL-Nosework verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Persoonsgegevens bestuur
Persoonsgegevens worden opgeslagen om de continuering van de stichting NL-Nosework te waarborgen.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

Rekeningnummer

Telefoonnummer

Email adres

Persoonsgegevens t.b.v. detectiewedstrijd
Een startlicentie bestaat uit een aantal gegevens. Hiertoe zijn de onderstaande gegevens vastgelegd:

Persoon

Hond

Voornaam

Roepnaam

Tussenvoegsel

Kennelnaam

Adres

Postcode

Stamboom

Ras

Plaats

Geslacht

Telefoonnummer

Geboortedatum

Email adres

Chipnummer

BSN nummer

Reikhoogte van de hond

Persoonlijk nummer

Hond nummer

 

 

Vrijwilliger/Medewerker activiteit
Naast het bestuur en deelnemers aan een detectiewedstrijd worden persoonsgegevens opgeslagen om activiteiten volgens een activiteitenprotocol te laten verlopen.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

Rekeningnummer

Telefoonnummer

Email adres

 

 

 

 

 

 

Gegevens algemeen
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie of telefonisch gesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De dienst van Stichting NL-Nosework heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet in alle gevallen controleren of een persoon ouder dan 16 jaar is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de secretaris van Stichting NL-Nosework, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Stichting NL-Nosework verwerkt uw persoonsgegevens m.b.v. het Microsoft Office pakket voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om activiteiten volgens een activiteitenprotocol te kunnen laten verlopen 
– Stichting NL-Nosework verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
– Om de continuering van de Stichting NL-Nosework te waarborgen

Berichten op onze website en onze sociale media (facebook, twitter) kunnen persoonlijke inhoud tonen. Bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, video’s, afbeeldingen en berichten. Deze gegevens hebben een informatie- en/of promotiedoel t.b.v. Stichting NL-Nosework.

Mediagebruik:

 • Facebook – doel: Informatievoorziening en/of promotie doeleinden aan derden t.a.v. afgenomen diensten d.m.v. video, foto en tekst.
 • Google Drive – doel: opslag gegevens t.b.v. administratieve verwerking
 • Website – doel: Informatievoorziening en/of promotie doeleinden aan derden t.a.v. afgenomen diensten d.m.v. video, foto en tekst.
 • Twitter – doel: Informatievoorziening en/of promotie doeleinden aan derden t.a.v. afgenomen diensten d.m.v. video, foto en tekst.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
Stichting NL-Nosework neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van NL-Nosework) tussen zit.

Bewaartermijnen
Stichting NL-Nosework bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor onderstaande categorieën persoonsgegevens hanteren we volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. het afnemen van dienstverlening.
  - Bewaartermijn: 2 jaar. Om vragen naar aanleiding van een afgenomen diensten te
  kunnen beantwoorden.
 • Persoonsgegevens t.b.v. continuering van de Stichting NL-Nosework
  - Bewaartermijn: 5 jaar. b.v. correspondentie doeleinden. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting NL-Nosework deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bedrijven en organisatoren van een activiteit die uw gegevens verwerken in onze opdracht worden gehouden aan het Privacystatement van de stichting NL-Nosework, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op dataportabliteit
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting NL-Nosework en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de secretaris van Stichting NL-Nosework een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens naar u persoonlijk of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

Recht op vergetelheid
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van Stichting NL-Nosework.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Welke gegevens vallen onder het recht van dataportabiliteit?
Het gaat hierbij alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen niet onder het recht van dataportabiliteit. Daarnaast gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.

Autoriteit persoonsgegevens
NL-Nosework wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting NL-Nosework neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de secretaris van Stichting NL-Nosework.